Simultanen prevodach na slushalkata

Във всяко предприятие, в което се преминава към образуването на смес от въздух с газове, пари и запалими мъгли, съществува риск от запалване и като последица от експлозия. По време на производствения процес постоянно се генерират и съхраняват електростатични заряди.

Изхвърлянето на акумулирана активност е популярно и в сферата на пълните запалими вещества представляват заплаха за безопасността на персонала и пълния завод. Осигуряването на изхвърляне на тези вещества от въздуха и обръщането им чрез подходяща вентилация е на работодателя. Има само едно от многото задължения, които дефиниторът на Министерството на икономиката от 8 юли 2010 г. оценява в ситуация на минимални изисквания за безопасност и здраве, свързани с предлагането на експлозивна атмосфера в работната среда.Господ трябва да осигури на служителите си безопасни условия на труд и ако въпреки всички задължения, дадени в това задължение, рискът от експлозия все още съществува, той трябва да информира напълно екипажа, да определи мащаба на опасността, непрекъснато да следи ситуацията и да минимизира допълнително вредните ефекти от възможна експлозия. В този план се създава документ за експлозивна безопасност, т.е. документ, взривозащитен. Той трябва да бъде създаден преди създаването на функционален пост в опасна атмосфера. Според регламента работодателят е длъжен:- предотвратяване образуването на експлозивна атмосфера,- предотвратяване на запалване в горепосочените атмосфера,- минимизиране на вредните ефекти от получената експлозия.В документа работодателят е длъжен да запише всички проверки и поддръжка на устройства, представляващи заплаха. Определя вида на предпазните мерки, които трябва да се вземат, цели да определи опасността и местата, където може да възникне запалване. Служителят трябва да бъде запознат с пълните опасни зони (0, 1, 2, 20, 21, 22. Входът в опасната зона трябва да бъде специално маркиран с жълт предупредителен триъгълник с черен EX в средата. Работодателят трябва също така да определи начините за евакуация и в случай на промени в площадката на централата, имайки представа за опасността на повърхността, DZPW трябва да работи постоянно актуализиран.